Specialisme Neuropsychologie Eindhoven

Neuropsychologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen hersenen en gedrag. De klinisch neuropsycholoog is expert in diagnostisch onderzoek en de behandeling van mensen waarbij er sprake is van (een complexe interactie tussen) cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel, hersenziekten of hersenstoornissen. Voorbeelden hiervan zijn een CVA, niet aangeboren hersenletsel ten gevolge van bijvoorbeeld een ongeval, autisme of schizofrenie.

Gevolgen van hersenaandoeningen

Hersenaandoeningen en de gevolgen hiervan leiden vaak tot (ernstige) problemen in het dagelijks functioneren van mensen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van cognitieve stoornissen (concentratie-, aandachts- of geheugenproblemen, moeite met plannen en organiseren), emotionele instabiliteit of verminderde belastbaarheid. Een veelheid van psychische en somatische klachten, alsook beperkingen in het beroepsmatige en/of sociaal functioneren kunnen het gevolg hiervan zijn.

Wat doet de klinisch neuropsycholoog?

De klinisch neuropsycholoog vertaalt haar kennis over het functioneren van de (aangedane) hersenen naar diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Dit wil zeggen dat de klinisch neuropsycholoog de klachten inventariseert en een diagnose stelt. Verder wordt uitleg gegeven en middels behandeling worden de klachten verminderd of word je ondersteund in hoe je hiermee om kunt gaan. Indien nodig wordt een indicatie voor het betrekken van andere disciplines gegeven (onder andere ergotherapie, logopedie of fysiotherapie).

Diagnostiek

Het is ook mogelijk om neuropsychologische diagnostiek in te zetten. Het doel hiervan is het stellen van een diagnose, het ophelderen van de ernst/het ontstaan van de klachten of het analyseren van persoonskenmerken. Daarnaast leent neuropsychologische testdiagnostiek zich uitstekend voor het in kaart brengen van cognitieve defecten of problemen, welke in de meeste gevallen sterk verband houden met de ervaren klachten.

Diagnostisch onderzoek kan plaatsvinden middels observatie, anamnesegesprekken (over je voorgeschiedenis), het verzamelen van heteroanamnestische informatie (van mensen uit je omgeving) of door het gebruik van testen en vragenlijsten.

Wanneer in overleg met jou wordt besloten om neuropsychologisch onderzoek in te zetten kan nadere uitleg worden gegeven. De bevindingen van het diagnostisch onderzoek worden naar je teruggekoppeld, tezamen met een heldere uitleg over wat de bevindingen betekenen voor je dagelijks functioneren.

Behandeling

Op basis van een intakegesprek (en indien nodig neuropsychologisch onderzoek) wordt in overleg met jou een behandelplan opgesteld. De behandeling is in veel gevallen gericht op psycho-educatie (uitleg over je klachten/problematiek) en het verminderen van de klachten met oog voor onderliggende problematiek/mechanismen. Tevens geven praktische tips en handvatten je de mogelijkheid om met bepaalde (rest)klachten om te gaan en/of om snel na de start van de behandeling verlichting te ervaren.

In Neuropsychologische Praktijk Eindhoven wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van psychotherapie en psychologische gespreksvoering. Er is expertise aanwezig op het gebied van alle gangbare psychotherapeutische interventies (zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, interpersoonlijke psychotherapie en systeemtherapie). Daarnaast wordt er ook specialistische therapie (neuropsychotherapie) aangeboden en kunnen er ook coachingstrajecten gevolgd worden (zowel door individuen als bedrijven).

Meer informatie

Als je meer wilt weten over psychologen in Eindhoven, neuropsychologie of als je een specifieke vraag over jezelf hebt, bel ons dan gerust of stuur een e-mail naar GZ Psycholoog Eindhoven – Kim Biesmans.